Regulamin Parku

Park Rozrywki Ogrodzieniec - regulaminZakup biletu jest potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z Regulaminem, akceptują jego postanowienia i zobowiązują się do jego przestrzegania.

1. Na terenie Parku mogą przebywać tylko osoby z ważnym biletem wstępu.
2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Parku-Ogrodzieniec tylko w obecności swoich opiekunów.
3. Wstęp dla dzieci do 4 roku życia jest darmowy.
4. Bilet Rodzinny przysługuje rodzicom z dziećmi (2-5 dzieci).
5. Na teren Parku wchodzimy i wychodzimy tylko główną bramą zlokalizowaną przy KASIE.
6. Na teren Parku prosimy o niewprowadzanie żadnych zwierząt.
8. Na terenie Parku poruszamy się tylko po specjalnie przygotowanych alejkach. Nie można wchodzić na zieleń.
9. Wszelkiego rodzaju odpady niepodlegające już dalszemu wykorzystaniu prosimy umieszczać w specjalnie przygotowanych koszach na śmieci.
10. Rodzice są proszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na swoje dzieci podczas ich pobytu na Parku. Właściciel Parku Ogrodzieniec oraz żadna inna jednostka z nim powiązana nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z użytkowaniem Parku Rozrywki niezgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zasady korzystania z poszczególnych urządzeń określają ich wewnętrzne regulaminy.  Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi atrakcji/urządzenia. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia lub atrakcji Parku Rozrywki. Obsługa urządzenia ma prawo odmówić osobie niepełnosprawnej lub niesprawnej ruchowo skorzystania z danej atrakcji/urządzenia,  ze względu na jej bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu.
12. Na terenie Parku prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń personelu, jeżeli wystąpią sytuacje, w których takie polecenia będą konieczne.
13. W razie jakichkolwiek pytań personel Parku jest do Państwa dyspozycji. Udzielimy wszelkiej pomocy jeśli tylko taka byłaby potrzeba.
14. Prosimy o uważne pilnowanie swoich rzeczy. Nie odpowiadamy za rzeczy skradzione lub pozostawione bez opieki. Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by nasz Park był miejscem spokojnym i całkowicie bezpiecznym.
15. Na teren Parku ZABRANIA się wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych, oraz wszelkich innych mogących spowodować utratę zdrowia lub życia drugiego człowieka.
16. Ponad to zabrania się:
- wspinania na ogrodzenie otaczające Park
- śmiecenia
- palenia papierosów (poza specjalnymi miejscami do tego przystosowanymi)
- wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych
- wprowadzania zwierząt
- niszczeni zieleni oraz elementów dekoracyjnych
17. Osoby niestosujące się do powyższego regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie Parku bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilety. Osoby łamiące regulamin Parku mogą  również podlegać sankcją karnym wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
18. Na teren Parku nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz wszelkich innych środków odurzających.
19. Zakupionego biletu wstępu nie można przekazywać innej osobie. Każdy bilet jest jednorazowy i przysługuje tylko jednej osobie.
20. Klienci Parku ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody jakie nastąpiły po ich działaniu.
21. W przypadku niedziałania urządzeń na terenie Parku (Zamku dmuchanego, żyroskopu, toru saneczkowego) z przyczyn niezależnych od siebie (intensywne opady deszczu, brak prądu), Park-Ogrodzieniec nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za kupione bilety. Wydawane są natomiast dodatkowe bilety w kasie na ponowne odwiedzenie Parku i skorzystanie z niedziałających wcześniej atrakcji.
22. W sytuacji odniesienia kontuzji lub obrażeń ciała z winy niesprawnego urządzenia na terenie Parku - należy bezzwłocznie  skontaktować się z obsługą Parku. Tylko takie zgłoszenie będzie stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie.
23. Park zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Gości (klientów) Parku Ogrodzieniec.
24. Na terenie Parku oraz w jego pobliżu funkcjonuje system monitoringu  dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obiekcie.  Wszystkie osoby wchodzące na teren Parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na nagrywanie.
25. Osoby wchodzące na teren Parku Ogrodzieniec wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w  Parku Ogrodzieniec dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
26. Park  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
27. GTW Inwestycje sp. z o.o.  ul. Zamkowa 33, 42-440 Podzamcze, NIP: 634 27 52 864   (zarządca Parku Ogrodzieniec)  w  sposób bezpieczny  przetwarza i chroni dane osobowe  swoich Klientów, a także  wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
28. Podanie przez Klienta danych osobowych  w Formularzu Kontaktowym  jest dobrowolne, niemniej bez ich podania możliwość rezerwacji wejścia do Parku może być niemożliwy (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od  dnia  24 maja 2018 r.


Dziękujemy!
Park-Ogrodzieniec

Zobacz nasze video