Aktualności » XVIII Turniej Rycerski

Już w najbliższy weekend zapraszamy wszystkich na "XVIII Turniej Rycerski", który odbędzie się na terenie Zamku Ogrodzieniec! Jest to jeden z najlepszych turniejów rycerskich w Polsce...

Bilety na Zamek w tym dniu: 15 zł bilet normalny, 10 zł bilet ulgowy

PRO­GRAM IMPREZY

Sob­ota — 1 SIERPNIA

11:30 — Parada Bractw Ryc­er­s­kich uli­cami Podzam­cza na dziedziniec zamkowy.
12:00 — Uroczyste otwar­cie XVIII Turnieju Ryc­er­skiego o Miecz Kasztelana Zamku Ogrodzie­nieck­iego
12:15 — Turniej Łuczniczy i Kuszniczy
13:00 — Turniej Tańców Dawnych
14:00 — Turniej Ryc­er­ski — elim­i­nacje. Turniej odbędzie się w dwóch kat­e­go­ri­ach: miecz i tar­cza oraz miecz pół­toraręczny

16:00 — Bieg Damy i Ryc­erza

17:00 — Turniej Zapasów
18:00 — Bohurt — walki drużynowe 5 vs 5
19:30 — Wręcze­nie nagród dla zwycięzców w zma­gani­ach turniejowych.
20:00 — Bitwa o Zamek (wid­owisko plen­erowe z udzi­ałem ryc­erzy, łuczników, niewiast i artylerzystów)

Niedziela — 2 SIERP­NIA

12:00 — Rozpoczę­cie zma­gań turniejowych
12:15 — Spotkanie z Inkwiz­y­torem
12:30 — Tor łuczniczy. Pokazy i prezen­tacja tech­nik strz­elec­kich. Gry i zabawy dla pub­liczności.
13:00 — Turniej Bojowy. Walki roz­gry­wane w sys­temie turniejowym na różne oręża. Prezen­tacja uzbro­je­nia i stosowanej w śred­niowieczu broni.
14:00 — Tańce Dworskie. Prezen­tacja układów tańców dwors­kich z przełomu XIV/​XV w. Spek­takl o zachowa­niu, trady­c­jach i panu­jącej modzie w cza­sach śred­niowiecznych. Nauka tańców dla pub­liczności.
14:30 — Bohrurt walki w gru­pach 3 vs 3 oraz 5 vs 5
15:30 — Sąd nad Czarown­icą. Nad­worny kat i inkwiz­y­tor przeprowadzą sąd nad zła­paną czarown­icą.
16:00 — Turniej Konny Joustin­gowy — najazdy na kopie ostre, tępe i kruszące. Konny pokaz Ciężkozbro­jnych Ryc­erzy — Grupa Konna Dexs­trar­ius
17:00 — Zakończe­nie XVIII Turnieju Ryc­er­skiego o Miecz Kasztelana Zamku Ogrodzienieckiego


Serdecznie Zapraszamy!
Park-Ogrodzieniec

Zobacz nasze video